top of page
Nemzetközi nyugdíjrendszer

Norvégia nem uniós tagállam, viszont a nemzetközi nyugdíjügyek tekintetében a szociális koordinációról szóló 883/2004 és 987/2009 uniós rendeleteket kell alkalmazni, azaz hasonlóképpen kell eljárni, mintha egy másik uniós tagállamról lenne szó.

Minden tagállam, ahol legalább egy évig dolgoztunk, nyugdíjat fog fizetni nekünk. Az egyes országokban fizetett nyugdíj összege arányos lesz az adott országban megszerzett biztosítási időszak hosszával. Ha egy tagállamban nem szerzetünk elegendő hosszúságú biztosítási időt ahhoz, hogy ott a nemzeti szabályok szerint nyugdíjellátásban részesüljünk, az eljáró hatóságnak a más tagállamokban megszerzett szolgálati időt is figyelembe kell vennie az ellátásra való jogosultság megállapításakor (a biztosítási időszakok összesítésének elve).

pensjonist.jpg

Minden államban akkortól kezdve kaphatunk nyugdíjat, amikor betöltjük az adott országban érvényes nyugdíjkorhatárt. Nem kell azonban minden országban külön nyugdíjkérelmet benyújtanunk, amikor nyugdíjba megyünk, elegendő azt a lakóhelyünkön (vagy a legutolsó munkahelyünkön, ahonnan nyugdíjba mentünk) megtenni.

Ha Norvégiában megyünk nyugdíjba

A nyugdíj igénylésének folyamatát már 6 hónappal korábban elkezdhetjük, azaz mielőtt betöltenénk a 67. életévünket. Ha jelenleg Norvégiában élünk, akkor a norvég nyugdíjbizotsító intézetnél (NAV) kell benyújtani a nyugdíjkérelmünket. Ezt követően a norvég fél megkeresi a magyar illetékes intézményt a magyarországi nyugdíjunk megállapítása végett (amennyiben Magyarországon is dolgoztunk korábban). A norvég intézmény lesz a kapcsolattartó intézmény. Az eljárás végén kapni fogunk egy összesítő iratot (P1 dokumentum), amelyen ellenőrizhetjük, hogy a nemzeti nyugdíjintézetek hogyan vették számításba a biztosítási időszakainkat.

A norvég nyugdíjrendszer jellemzői:

 • A nyugdíjkorhatár rugalmas, a 62. életévtől indul, azonban

  67 éves kor előtt csak bizonyos feltételek mellett lehet nyugdíjat igényelni.

 • Korhatár előtti nyugellátás nem igényelhető.

 • A jövedelemtől függő nyugellátás megállapításához nincs minimum szolgálati idő követelmény.

 • A garantált nyugdíjhoz, az alapnyugdíjhoz, illetve a minimum nyugdíjhoz 3 év norvégiai tartózkodási idő szükséges, amelyet az igénylő 16 éves kora és annak az évnek a vége között kell teljesítenie, amikor a 66. életévét eléri. Ebben az időszakban biztosított jogviszonnyal kell rendelkezni.

 • A kiegészítő nyugdíj összege a korábbi keresetek nagyságától, a szolgálati évek számától függ. Ez a szabályozás 1967-től él a nyugdíjrendszerben, ezért a számítása is csak ettől az évtől lehetséges. A kiegészítő nyugdíjhoz legalább 3 év alatt kell nyugdíjpontokat szerezni.

 • Teljes nyugdíjra jogosultság: A teljes garantált nyugdíjhoz, az alapnyugdíjhoz és a teljes minimum nyugdíjhoz 40 év norvég biztosítási idővel kell rendelkeznünk 16 és 66 éves korunk között. A teljes kiegészítő nyugdíjhoz 40 naptári évben kell nyugdíjpontokat szerezni. A nyugdíjpontokat a 17. életévétől a 75. életév eléréséig számolják (az 1943 után született személyek esetében).

 • Nincs törvényen alapuló nyugdíj minimum. Azonban minimum nyugdíjat állapítanak meg annak az egyedülálló nyugdíjasnak, aki legalább 40 év tartózkodási időn alapuló biztosítást szerzett.

 • Nincs törvényileg meghatározott maximum összeg. A lehető legmagasabb nyugdíj összeg 67 éves korban érhető el, 40 év biztosítási idővel, ha az igénylő egyedülálló.

 • Norvégiában gyakori a nyugdíj előtakarékossági számla, amelyet nyugdíjba vonulás után vehetünk csak igénybe.

 • Özvegyi nyugdíj igénylésére is van lehetőség.

 • Nyugdíj melletti munkavégzés korlátozás nélkül lehetséges.

 • A nyugdíjellátás adóköteles. Azok a nyugdíjasok, akiknek a minimálnyugdíj az egyetlen jövedelmük, nem fizetnek adót vagy társadalombiztosítási járulékot. Az ellátott alacsony mértékű társadalombiztosítási járulékot fizet egészségbiztosításra (5,1%).

 • Fontos szabály, hogy ha nyugdíjasként 12 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodunk, akkor kiesünk a norvég társadalombiztosítási rendszerből (orvosi ellátás), mert az már külföldi letelepedésnek minősül, viszont a nyugdíj folyósítását ez nem befolyásolja.

Nyugdíj számítása:

Amennyiben Norvégiában és Magyarországon is dolgoztunk életünk során, úgy a nyugdíjat egy többlépcsős eljárás keretében fogják megállapítani. Mindkét ország nyugdíjintézete megvizsgálja, hogy a másik országban teljesített időszakoktól függetlenül megszereztük-e az adott országban szükséges minimális biztosítási időszakot ahhoz, hogy az a nemzeti nyugdíj összegét ki lehessen számítani. Ha valamelyik országban megszerezzük ezt, akkor kiszámítják a nemzeti nyugdíj (független ellátás) összegét. Magyarországon a teljes nyugdíjhoz szükséges minimális szolgálati idő 20 év, Norvégiában a teljes nyugdíjhoz 40 év szolgálati idő szükséges.

A második lépcsőben az úgynevezett arányos (pro-rata) nyugdíjszámítást végzik el. Először összeadják az összes szolgálati időnket (a magyarországi és a norvégiai biztosítási időket) és mindegyik nyugdíjintézet kiszámítja azt, hogy mekkora nyugdíjat kellene részünkre fizetni, ha a teljes szolgálati időnket az adott országban teljesítettük volna. Ez az elméleti nyugdíj összege. Ezt követően arányosítják az elméleti nyugdíj összegét a ténylegesen megszerzett szolgálati idő hosszával. Az így kiigazított összeg az arányos nyugdíjrész.

Utolsó lépésként pedig azon országok tekintetében, ahol megszereztük a minimálisan szükséges biztosítási időt, összehasonlítják, hogy az önálló nemzeti nyugdíjrész, vagy a koordinációs rendeletek alapján számított arányos nyugdíjrész összege nagyobb-e és a magasabb ellátást fogják kifizetni nekünk.

Ha Magyarországon megyünk nyugdíjba

Magyarországon 2017. november 1-jétől a Magyar Államkincstár irányítása alá került a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság. Egyes országokban tovább kell várni a nyugdíjfolyósítás megkezdődésére, mint máshol. Norvégiában az átlagos nyugdíjkorhatár 67 év, míg Magyarországon 65 év. Csak akkor kaphatunk nyugdíjat az adott országtól, ahol most élünk, amikor elérjük az adott országban érvényes hivatalos nyugdíjkorhatárt.

Nők kedvezményes öregségi nyugdíja

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább 40 év szolgálati idővel és 32 év jogosultsági idővel rendelkezik, és a nyugdíj megállapításának kezdő időpontjában az általános szabályok szerint biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Milyen főbb ügyintézési lépésekre számíthatunk?

Magyarországi igénybejelentése a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal járási hivatalánál, bármely kormányablakban, vagy a kérelem elbírálására országos illetékességgel eljáró szervnél, Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalánál (1081 Budapest Fiumei út 19/a., levelezési cím: 1916 Budapest.) terjeszthető elő az erre a célra rendszeresített igénybejelentő lapon >>>

Az igénybejelentő lappal egyidejűleg be kell nyújtani minden olyan rendelkezésre álló okmányt, amely az igénylő által megszerzett magyar és norvég szolgálati időket bizonyítja (például munkakönyv, igazolvány a társadalombiztosítási/egészségbiztosítási ellátásokról, munkaszerződések, oklevél, leckekönyv, külföldi biztosítási számot tartalmazó okmány), ezek hiányában célszerű a lehető legpontosabban felsorolni a korábbi munkahelyeket, az adott munkavégzés időtartama és a betöltött munkakör egyidejű megjelölésével.

Az igénybenyújtást követően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv tájékoztatást küld az eljárás megindításáról, melyben közli az igény elbírálására vonatkozó tudnivalókat, az ügyirat számát, továbbá az ügyintéző nevét, elérhetőségeit. Az igényelbírálási folyamat alatt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az igénylőtől további adatokat, igazolásokat kérhet. Az egyeztetési eljárásban az ügyintézési idő 75 nap.

A nyugdíjigény elbírálásának eredményéről az igénylő jogorvoslati tájékoztatást is tartalmazó, írásos határozatot kap, mely postai úton tértivevényes küldeményként kerül továbbításra. A megkapott határozat ellen fellebbezési jogunk van, ha nem értünk vele egyet, de mindent iratokkal lehet csak felülbíráltatni.

A nyugdíjak kifizetése

 

A nyugdíjat folyósító országok a megfelelő összeget általában a lakóhelye szerinti országban nyitott bankszámlájára utalják át, ha az EU/EGT területén élünk. Ha nem, akkor előfordulhat, hogy a nyugdíjat folyósító országok mindegyikében bankszámlát kell nyitni. Előfordulhat az is, hogy a norvég magánnyugdíjat, amit a cég fizet számunkra (2-7% közötti, pl. EIKA) csak norvég számlára utalnak a 67. életévet követően 10 vagy 15 éven keresztül. Erről érdemes tájékozódnia magánynyugdíjbiztosítónál.

Forrás: European Commission, Norden.org, NAV, Magyar Államkincstár, NAV, Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat állásfoglalása a feltett kérdéseimre.

A bejegyzést összeállította: Pál Bettina

bottom of page